نیاز آبیاری استاندارد (IR)
بخش اول
استان
شهرستان
ایستگاه
بخش دوم
گیاه
تاریخ اولین آبیاری
/
سال‌ها
تا
بخش سوم
کد امنیتی