کاربران محترم: با کلیک بر روی لینک آبی رنگ زیر می‌توانید به قسمت دسترسی عمومی ورود نمایید.
 
نیاز آبیاری گیاهان در شرایط استاندارد است. در صورت نیاز به اطلاعات نیاز آبیاری و آب مصرفی در شرایط غیر استاندارد، لازم است تا با موسسه مکاتبه و درخواست دسترسی اختصاصی شود.